Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Câu điều kiện loại 2-3 và tổng hợp

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Câu điều kiện loại 2-3 và tổng hợp

Không biết bạn đã nắm vững cách dùng câu điều kiện loại 0 và loại 1 chưa nhỉ?

Nếu muốn xem lại, bạn có thể click vào link dưới đây:

http://blog.blueup.vn/bai-hoc-tieng-anh-moi-ngay/hoc-tieng-anh-moi-ngay-intermediate-cau-dieu-kien-loai-0-va-1/

Hãy cùng Blueup tìm hiểu về câu điều kiện loại 2, 3 và tổng hợp nhé.

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

Chúng ta sử dụng câu điều kiện loại 2 để nói về những tình huống không có thật và không thể xảy ra.

IF + S + past simple, S + would + infinitive

If I won a lot of money I’d buy a big house in the country.

Where would you live if you could live anywhere in the world?

If you didn’t smoke so much you’d feel a lot better.

Lưu ý: Ở câu điều kiện loại 2, trong vế If, to be của các ngôi chia giống nhau và là từ were, chứ không phải was.

If I were the president, I would build more hospitals.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1/If I had 10 thousand dollars, I _____ a car.

A.would buy

B.will buy

C.buy

2/If I _____ her address, I would send her an invitation.

A.found

B.find

C.have found

3/I can’t go out because it is raining.

A.If it weren’t raining, I could go out.

B.If it wasn’t raining, I could go out.

C.If it isn’t raining, I can go out.

4/If I _____ you, I would apologize to her.

A.were

B.was

C.am

5/If I were taller, I _____ a supermodel.

A.would become

B.will become

C.become

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

Chúng ta sử dụng câu điều kiện loại 3 để mô tả những thứ đã không xảy ra trong quá khứ, mang tính ước muốn trong quá khứ.

If + S + past perfect, S + would + perfect infinitive

If I’d studied harder at school I would have gone to university.

(Thực tế: He didn’t study very hard and he didn’t go to university.)

We wouldn’t have got lost if you hadn’t given me the wrong directions.

(Thực tế: She wasn’t given the correct directions and she didn’t find her way.)

She might have finished the exam if she’d had more time.

(Thực tế: She didn’t finish the exam and she didn’t have more time.)

Lưu ý: Chúng ta có thể thay thế would bằng những động từ khiếm khuyết khác như may, might, could

If he had gone there yesterday, he may have met her.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1/If you _____ hard, you wouldn’t have failed the exam.

A.had studied

B.studied

C.study

2/If I had known you were ill, I _____ you.

A.would have visited

B.would visit

C.will visit

3/I didn’t send her an invitation because I didn’t find her address.

A.If I had found her address, I would have sent her an invitation.

B.If I found her address, I would have sent her an invitation.

C.If I had found her address, I would send her an invitation.

4/If our team _____ the match, they would have moved up in the league.

A.had won

B.won

C.win

5/If she had taken the bus, she _____ on time.

A.wouldn’t have arrived

B.wouldn’t arrive

C.won’t arrive

Và đây chính là dạng câu khó nhất trong câu điều kiện, đó là câu điều kiện hỗn hợp. Cùng Blueup học qua nhé!

CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP

Trong câu điều kiện hỗn hợp, thì trong mệnh đề If không giống với thì trong mệnh đề chính. Có thể có rất nhiều sự kết hợp khác nhau.

  • Câu điều kiện thể hiện hậu quả trong hiện tại của một hành động trong quá khứ.

If he’d gone to university he might have a better job.

(Thực tế: He didn’t go to university (quá khứ). He doesn’t have a very good job. (hiện tại))

  • Câu điều kiện thể hiện hậu quả trong tương lai của một hành động trong quá khứ.

If I’d won the competition I’d be going to Florida next week.

(Thực tế: She didn’t win the competition (quá khứ). She isn’t going to Florida (tương lai))

  • Câu điều kiện thể hiện hậu quả trong hiện tại của một hành động trong tương lai.

If he didn’t have to work tomorrow he wouldn’t be so miserable today.

(Thực tế: He has to work tomorrow (tương lai). He’s miserable. (hiện tại)

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1/If he had worked harder at school, he _____ a student now.

A.would be

B.would have been

C.will be

2/If I _____ his advice, I would be rich now.

A.had taken

B.took

C.take

3/I didn’t buy that Ferrari we saw yesterday because I’m not rich.

A.If I were rich, I would have bought that Ferrari we saw yesterday.

B.If I was rich, I would have bought that Ferrari we saw yesterday.

C.If I had been rich, I would have bought that Ferrari we saw yesterday.

4/If Simon spoke Spanish, he _____ the letter for you.

A.would have translated

B.would translate

C.will translate

5/If I had known that you are going to come by tomorrow, I _____ in then.

A.would be

B.would have been

C.will be

 

 

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print