Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / Câu điều kiện dùng UNLESS

Câu điều kiện dùng UNLESS

  • Câu điều kiện dùng unless

Khi trong câu điều kiện có tồn tại dạng phủ định, chúng ta dùng unless để thay cho cấu trúc if … not.

Chúng ta chỉ dùng dạng thay thế này cho câu điều kiện loại I.

Để xem lại câu điều kiện loại I là gì, bạn có thể click vào link sau:

http://blog.blueup.vn/bai-hoc-tieng-anh-moi-ngay/hoc-tieng-anh-moi-ngay-intermediate-cau-dieu-kien-loai-0-va-1/

Ví dụ:

If we don’t start at once, we will be late.

=> Unless we start at once, we will be late.

If you don’t study hard, you won’t pass the exams.

=> Unless you study hard, you won’t pass the exams.

Lưu ý: unless bản thân nó đã có nghĩa phủ định, nên khi thay unless vào trong câu thì mệnh đề điều kiện theo sau nó chuyển về dạng khẳng định.

We will have to cancel the game if the weateher doesn’t improve.

=> We will have to cancel the game unless the weather improves.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1.You won’t get paid for time off if you don’t have a doctor’s note.

A.Unless you have a doctor’s note, you won’t get paid for time off.

B.Unless do you have a doctor’s note, you won’t get paid for time off.

C.Unless have you a doctor’s note, you won’t get paid for time off.

D.Unless you had a doctor’s note, you won’t get paid for time off.

2.I will kill you if you don’t give me the money.

A.Unless you give me the money, I will kill you.

B.Unless do you me the money, I will kill you.

C.Unless you gave me the money, I will kill you.

D.Unless did you give me the money, I will kill you.

3.Chọn câu đúng:

A.He will die unless we take him to the hospital.

B.Unless you were a girl, I would hit you.

C.She would be a super model unless she were short.

D.It would have been very nice unless it had rained all the time.

4.If we don’t get to school on time, we will be punished.

A.Unless we get to school on time, we will be punished.

B.Unless do we get to school on time, we will be punished.

C.Unless we got to school on time, we will be punished.

D.Unless did we got to school on time, we will be punished.

5.If he doesn’t study diligently, he will fail the exam.

A.He will fail the exam unless he studies diligently.

B.He will fail the exam unless he study diligently.

C.He will fail the exam unless does he study diligently.

D.He will fail the exam unless he studied diligently.

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print