Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Câu điều kiện MỆNH LỆNH

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Câu điều kiện MỆNH LỆNH

Câu điều kiện mệnh lệnh được dùng để nêu một yêu cầu, một mệnh lệnh mà người nói muốn người nghe thực hiện nếu điều kiện được nêu xảy ra.

Dạng câu mệnh lệnh chỉ có thể dùng với câu điều kiện loại I.

Khi dùng dạng câu này, mệnh đề điều kiện vẫn giữ nguyên, riêng mệnh đề chính sẽ được chuyển thành mệnh đề mệnh lệnh.

Ví dụ:

If you meet him, tell him to write to me!

Don’t go outside the harbor if the wind is strong.

If you want to understand the lesson, keep silent!

BÀI TÂP ÁP DỤNG

1.If you _____ meet Rachel, tell her to call me.

A.meet

B.met

C.had met

2.Don’t eat fast food if you _____ to lose some weight.

A.want

B.wanted

C.had wanted

3.If you don’t want to wake the baby up, _____!

A.be quiet

B.you will be quiet

C.you would be quiet

4._____ too much chocolate if you want to stay in shape.

A.Don’t eat

B.You won’t eat

C.You wouldn’t eat

5.If you _____ the suspect, call 911.

A.see

B.saw

C.had seen

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print