Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Động từ khiếm khuyết chỉ SỰ BẮT BUỘC

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Động từ khiếm khuyết chỉ SỰ BẮT BUỘC

Tiếp tục với các động từ khiếm khuyết nào, bạn nào muốn xem lại bài trước thì click vào đây nhé:

http://blog.blueup.vn/bai-hoc-tieng-anh-moi-ngay/hoc-tieng-anh-moi-ngay-advanced-dong-tu-khien-khuyet-chi-kha-nang/

Động từ khiếm khuyết chỉ sự bắt buộc

Động từ khiếm khuyết chỉ sự bắt buộc được dùng để diễn tả sự bắt buộc phải làm cái gì đó trong quá khứ, hiện tại, hoặc tương lai.

Động từ khiếm khuyết chỉ sự bắt buộc bao gồm have to, had to, và must.

Have to, must, và mustn’t được dùng để nói về một sự bắt buộc trong hiện tại hoặc tương lai.

He has to attend the meeting tomorrow.

He must attend the meeting tomorrow.

He mustn’t be late for the meeting.

Had to dùng để diễn tả một sự bắt buộc trong quá khứ.

He had to attend the meeting yesterday.

Lưu ý:

  • Chúng ta thường dùng have to đối với những thứ xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần với những trạng từ chỉ sự thường xuyên như always, oftenregularly.

I always have to do the shopping on Saturdays.

You often have to wait in line at the grocery store.

  • Must not hay mustn’t thể hiện rằng việc một việc gì đó không xảy ra là rất quan trọng.

You mustn’t talk during church service.

  • Must notdon’t have to có nghĩa khác nhau. Must not có nghĩa là việc bạn không làm một việc gì đó là rất quan trọng. Don’t have to có nghĩa là không cần thiết phải làm, nhưng bạn vẫn có thể làm.

You mustn’t give me flowers because I’m allergic.

You don’t have to give me flowers but you can if you like.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1/You ____ turn in your homework by Thursday.

A.must

B.has to

C.musn’t

D.had to

2/Did she ____ go to school last week?  

A.have to

B.must

C.had to

D.mustn’t

3/”I ____ drive until I’m 18,” he said.

A.mustn’t

B.have to

C.had to

D.haven’t to

4/You ____ bring your laptop but you can if you like.

A.don’t have to

B.mustn’t

C.haven’t to

D.didn’t have to

5/I always ____ babysit my brothers on Sundays.

A.have to

B.must

C.had to

D.mustn’t

ĐÁP ÁN:

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print