Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Thể bị động

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Thể bị động

Thể bị động (Passive Voice) là một điểm ngữ pháp khá phức tạp trong tiếng Anh. Tuy thể bị động chỉ có một công thức cơ bản nhưng ở những thì khác nhau thì chúng có những cách thể hiện khác nhau. Vì vậy, để giúp các bạn hiểu rõ về cách dùng thể bị động trong tất cả các trường hợp, Blueup xin mời bạn giam gia khóa học thú vị này nhé.

Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu thể bị động là gì và cách dùng chúng ở thì Present SimplePast Simple

Khi chúng ta sử dụng một động từ chủ động, chúng ta nói về cái mà chủ ngữ làm.

My grandfather was a builder. He built this house in 1961.

lt’s a big company. lt employs two hundred people.

Khi chúng ta sử dụng một động từ bị động, chúng ta nói về cái đã xảy ra với chủ ngữ.

‘How old is this house?’ ‘lt was built in 1961.’

Two hundred people are employed by the company.

Khi chúng ta sử dụng thể bị động, người và vật gây ra hành động thường không được cho biết hoặc không quan trọng.

A lot of money was stolen in the robbery. (somebody stole it, but we don’t know who)

Is this room cleaned every day? (does somebody clean it?- it ‘s not important who)

Khi chúng ta muốn nói ai hoặc cái gì đó đã gây ra hành động, chúng ta dùng by.

This house was built by my grandfather.

Two hundred people are employed by the company.

CÔNG THỨC CƠ BẢN CỦA THỂ BỊ ĐỘNG:

BE  +  PAST PARTICIPLE

Present simple

Chủ động: clean(s)/ see(s)

Bị động: am/is/are + cleaned/seen

Many accidents are caused by careless driving.

I‘m not invited to parties very often.

Past simple

Chủ động: cleaned/ saw

Bị động: was/were + cleaned/seen

We were woken up by a loud noise during the night.

How much money was stolen in the robbery?

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1/They beat the elderly man to death.

A.The elderly man was beaten to death.

B.The elderly man beaten to death.

C.They were beaten to death by the elderly man.

2/The teacher punishes the students.

A.The students are punished by the teacher.

B.The students were punished by the teacher.

C.The teacher is punished by the students.

3/They invited me to go to Paris with them.

A.I was invited to go to Paris with them.

B.They were invited to go to Paris with me.

C.I’m invited to go to Paris with them.

4/We breed the rabbits for their long coats.

A.The rabbits are bred for their long coats.

B.The rabbits are breed for their long coats.

C.We are bred for their long coats by the rabbits.

5/Fire destroyed that house.

A.That house was destroyed by fire.

B.That house is destroyed by fire.

C.Fire was destroyed by that house.

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print