Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Câu so sánh Kép và so sánh Nhất

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Câu so sánh Kép và so sánh Nhất

Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về 2 dạng câu so sánh cuối cùng là SO SÁNH KÉP và SO SÁNH NHẤT nhé!

SO SÁNH KÉP

Chúng ta lặp lại cụm từ so sánh (better and better…) để nói rằng một thứ gì đó thay đổi liên tục (ngày càng).

Your English is improving. lt’s getting better and better.

The city has grown fast in recent years. lt’s got bigger and bigger.

Chúng ta sử dụng the… the… để nói rằng một thứ gì đó thay đổi phụ thuộc vào một thứ khác (càng… càng…).

The sooner we leave, the earlier we will arrive.

The younger you are, the easier it is to learn.

The more electricity you use, the higher your bill will be.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

The apartment is big. The rent is high. => The bigger _____.

We set off soon. We will arrive soon. => The sooner _____.

She gets fat. She feels tired. => The fatter _____.

As he gets older, he wants to travel less. => The older _____.

My boss works harder when he is pressed for time. => The less _____.

Không biết bạn đã nắm vững cách dùng so sánh kép chưa ta? Nếu rồi thì bạn hãy cùng Blueup học về dạng so sánh cuối cùng – so sánh nhất nhé.

SO SÁNH NHẤT

Cấu trúc so sánh nhất:

Peter is the smartest in his class.

He runs the fastest.

Daisy is the most beautiful girl i have ever met.

She speaks English the most fluently in her class.

Chúng ta dùng –est với những từ ngắn (một âm tiết).

cheap -> the cheapest

thin -> the thinnest

Chúng ta dùng most với những từ dài hơn (hai âm tiết trở lên).

beautiful -> the most beautiful

expensive -> the most expensive

Chúng ta dùng –est với những từ hai âm tiết kết thúc bằng –y (–y à –iest).

happy -> the happiest

crazy -> the craziest

Chúng ta dùng most với những phó từ kết thúc bằng –ly.

slowly -> the most slowly

easily -> the most easily

Một vài tính từ và phó từ có dạng so sánh nhất bất quy tắc.

Good/well -> the best

Bad/badly ->the worst

Far -> furthest/farthest

Many/much ->the most

Để xem lại các bài về cấu trúc so sánh, bạn có thể xem qua tại đây:

http://blog.blueup.vn/bai-hoc-tieng-anh-moi-ngay/hoc-tieng-anh-moi-ngay-intermediate-so-sanh-hon-kem/

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Everest is the (high) _____ mountain in the world.

Carol is the (beautiful) _____ girl in my class.

It was the (bad) _____ day in my life.

Who has the (much) _____ money in the world?

These sunglasses fit me the (well) _____.

 

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print