Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate]- Mệnh đề quan hệ thời gian và địa điểm

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate]- Mệnh đề quan hệ thời gian và địa điểm

Hôm qua chúng ta đã học về mệnh đề quan hệ xác định rồi.

Để xem lại bài bạn có thể click vào đây:

http://blog.blueup.vn/su-kien/hoc-tieng-anh-moi-ngay-intermediate-menh-de-quan-he-xac-dinh/

Hôm nay bạn hãy cùng Blueup học về mệnh đề quan hệ thời gian và địa điểm nhé.

Thời gian và địa điểm

Chúng ta dùng when với thời gian và where với địa điểm để làm rõ thời gian và địa điểm nào mà chúng ta đang nói đến.

England won the world cup in 1996. It was the year when we got married.

I remember my twentieth birthday. It was the day when the tsunami happened.

Do you remember the place where we caught the train?

Stratford-upon-Avon is the town where Shakespeare was born.

Nhưng chúng ta có thể lược bỏ chúng khi:

England won the world cup in 1996. It was the year we got married.

I remember my twentieth birthday. It was the day the tsunami happened.

 

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1/A café is a small restaurant _____ people can get a light meal.

A.where

B.which

C.that

D.Tất cả đều đúng

2/Alaska, _____ my brother lives, is the largest state of the United States.

A.which

B.where

C.who

D.Tất cả đều đúng

3/There was a time _____ dinosaurs dominated the earth.

A.Which

B.When

C.That

D.Cả a và b đều đúng

4/Summer is the time of the year _____ the weather is the hottest.

A.when

B.which

C.that

D.Cả b và c đều đúng

5/Do you remember the clock tower _____ I first met you?

A.where

B.when

C.that

D.Cả b và c đều đúng

 

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print