Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Mệnh đề quan hệ xác định

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Mệnh đề quan hệ xác định

Chúng ta đã biết tính từ là từ thường được dùng để bổ sung thêm tính chất cho một danh từ nào đó trong câu. Nhưng thường khi để giải thích rõ hơn về danh từ này ta không thể chỉ dùng một từ mà phải là cả một mệnh đề.

Mệnh đề quan hệ được dùng trong những trường hợp như vậy.

Vì vậy, để nắm vững cách sử dụng mệnh đề quan hệ, các bạn hãy cùng Blueup tìm hiểu nhé.

Những đại từ quan hệ:

Chủ ngữ Tân ngữ Từ sở hữu
who whom, who whose
which which whose
that that  

 

Chúng ta dùng whowhom với người, và which với đồ vật.

Chúng ta dùng that cho cả người và đồ vật.

Chúng ta dùng đại từ quan hệ để giới thiệu mệnh đề quan hệ vốn cung cấp thêm thông tin về người hoặc đồ vật được nhắc đến.

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ XÁC ĐỊNH

Chúng ta dùng mệnh đề quan hệ xác định để làm rõ người hoặc đồ vật nào mình đang nói đến.

Chúng ta không dùng dấu phẩy trước và sau mệnh đề quan hệ xác định. Trong những mệnh đề này chúng ta có thể sử dụng đại từ quan hệ who, which, whose hoặc that

  • như chủ ngữ

Isn’t that the woman who lives across the road from you?

The police said the accident that happened last night was unavoidable

The newspaper reported that the tiger which killed its keeper has been put down.

Lưu ý: Đại từ quan hệ là chủ ngữ của mệnh đề. Chúng ta không lặp lại chủ ngữ.

The woman who [she] lives across the road…

The tiger which [it] killed its keeper…

  • như tân ngữ của một mệnh đề

Have you seen those people who we met on holiday?

You shouldn’t believe everything that you read in the newspaper.

The house that we rented in London was fully furnished.

The food was definitely the thing which I enjoyed most about our holiday.

Đôi khi chúng ta dùng whom thay cho who khi đại từ quan hệ là tân ngữ.

Have you seen those people whom we met on holiday?

Đôi khi chúng ta lược bỏ đại từ quan hệ khi nó là tân ngữ của mệnh đề quan hệ.

You shouldn’t believe everything you read in the newspaper.

Lưu ý: Đại từ quan hệ là tân ngữ của mệnh đề. Chúng ta không lặp lại tân ngữ.

Have you seen those people who we met [them] on holiday.

The house that we rented [it] in London was fully furnished.

  • như tân ngữ của một giới từ. Khi đại từ tân ngữ là tân ngữ của một giới từ chúng ta thường đặt giới từ sau động từ.

You were talking to a woman. => Who was the woman who you were talking to?

My parents live in that house. => That’s the house that my parents live in.

You were talking about a book. I haven’t read it. => I haven’t read the book which you were talking about.

Khi đại từ quan hệ là tân ngữ của một giới từ, chúng ta thường lược bỏ nó.

Who was the woman you were talking to?

That’s the house my parents live in.

Đôi khi chúng ta sử dụng whom thay cho who.

Who was that woman whom you were talking about.

Khi chúng ta dùng whom hay which, giới từ đôi khi đứng đầu mệnh đề quan hệ.

I haven’t read the book about which you were talking.

Chúng ta có thể dùng dạng sở hữu whose trong một mệnh đề quan hệ.

I always forget that woman’s name => That’s the woman whose name I always forget.

I met a man whose brother works in Moscow.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1/The book _____ I bought at the bookstore is expensive.

A.who

B.whose

C.that

D.Cả b và c đều đúng

2.What’s the name of the blonde girl _____ just came in?

A.who

B.whose

C.whom

D.Cả a và b đều đúng

4/Could you iron the shirt _____ are hanging up behind the door?

A.Who

B.Which

C.That

D.Cả b và c đều đúng

5.The man _____ we consider our leader had much experience in climbing mountains.

A.who

B.whose

C.whom

D.Cả a và c đều đúng

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print