Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – So sánh Hơn Kém

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – So sánh Hơn Kém

Cấu trúc so sánh hơn kém:

You’re older than I.

You’re more patient than I.

He visits his family less frequently than she does.

Chúng ta dùng –er với những từ ngắn (một âm tiết).

cheap -> cheaper

thin -> thinner

Chúng ta dùng more với những từ dài hơn (hai âm tiết trở lên).

serious -> more serious

expensive -> more expensive

Chúng ta dùng –er với những tính từ hai âm tiết kết thúc bằng –y (–y à –ier).

happy -> happier

pretty -> prettier

Chúng ta dùng more với những phó từ kết thúc bằng –ly.

slowly -> more slowly

easily -> more easily

Chúng ta có thể dùng –er và more cho những tính từ hai âm tiết đặc biệt như clever, narrow, quiet, shallow, simple…

it’s too noisy here. Can we go somewhere quieter/more quiet?

Một vài tính từ và phó từ có dạng so sánh hơn kém bất quy tắc.

Good/well -> better

Bad/badly -> worse

Far ->  further/farther

Many/much -> more

So sánh hơn kém có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm much, a lot, far, a bit, a little, slightly trước cụm từ so sánh.

This bag is slightly heavier than the other one.

Her illness was far more serious than we thought at first.

Sau than phải là một đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là một đại từ tân ngữ.

He speaks French more fluently than me. (SAI)

=> He speaks French more fluently than I (I do). (ĐÚNG)

Tuy nhiên trong văn nói chúng ta vẫn có thể dùng đại từ tân ngữ sau than.

Bạn có thể xem lại các dạng câu so sánh khác ở đây:

http://blog.blueup.vn/bai-hoc-tieng-anh-moi-ngay/hoc-tieng-anh-moi-ngay-intermediate-dang-cau-so-sanh-bang/

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Hue is _____ Hanoi. (small)

A motorcycle is _____ a bicycle. (expensive)

Roger plays tennis _____ Nadal. (well)

Peter runs _____ David. (slowly)

Daisy has _____ Julia. (many dolls)

 

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print