Home / Các cấu trúc nhỏ cần chú ý / Trật tự của tính từ

Trật tự của tính từ

Đôi khi chúng ta dùng nhiều hơn một tính từ đứng trước danh từ khi miêu tả. Ví dụ:

– a nice handsome young man;
– a big black American car;
– that horrible big fierce dog;

Những lúc như thế, nhiều bạn sẽ băn khoăn là thứ tự các tính từ nên sắp xếp như thế nào?

Phải chăng chúng ta có thể tùy ý xáo trộn các tính từ này?

Trên thực tế, có một trật tự nhất định mà tính từ thường phải tuân theo như sau:

order relating to examples
1 opinion unusual, lovely, beautiful
2 size big, small, tall
3 physical quality thin, rough, untidy
4 shape round, square, rectangular
5 age young, old, youthful
6 colour blue, red, pink
7 origin Dutch, Japanese, Turkish
8 material metal, wood, plastic
9 type general-purpose, four-sided, U-shaped
10 purpose cleaning, hammering, cooking

Ví dụ:

It was made of a (1) strange, (6) green, (8) metallic material.

It’s a (4) long, (8) narrow, (10) plastic brush.

Panettone is a (4) round, (7) Italian,(9) bread-like Christmas cake.

 

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print