Home / Tenses and Nouns, Pronouns (page 2)

Tenses and Nouns, Pronouns

Kiến thức và lưu ý về các thì thường gặp, khái quát các vấn đề liên quan đến danh từ và đại danh từ

[Bài học tiếng Anh mỗi ngày] Pronouns (Đại từ)

Bài học tiếng Anh mỗi ngày – PRONOUNS (ĐẠI TỪ)  Mở đầu chương trình Bài học tiếng Anh mỗi ngày kỳ này, chúng ta sẽ học về một người bạn khá ư là quen thuộc: Pronouns (Đại từ). Đại từ được dùng để ...

Read More »