Home / Bí quyết / Bí quyết học từ vựng / 10 TỪ VỰNG GIAO THÔNG KHÔNG THỂ KHÔNG BIẾT KHI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

10 TỪ VỰNG GIAO THÔNG KHÔNG THỂ KHÔNG BIẾT KHI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

Cùng xem qua những cụm từ nói về giao thông thường sử dụng nhất khi bạn du lịch nước ngoài nhé!

Road / roʊd  /: đường

Crossroads / ˈkrɔːsroʊdz /: Ngã tư
Traffic light / ˈtræfɪk laɪt  /: đèn giao thông
Pedestrian crossing / pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ  /; Crosswalk / ˈkrɔːswɔːk /: Đường dành cho người đi bộ qua đường
Speed limit / spiːd  ˈlɪmɪt  /: giới hạn tốc độ
 
Traffic jam / ˈtræfɪk  dʒæm /: tắc đường
Road map / roʊd mæp /: bản đồ đường đi
 
To brake / breɪk  /: phanh (động từ)
 
To accelerate / əkˈseləreɪt /: tăng tốc
 
To slow down / sloʊ  daʊn  /: chậm lại

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print