Home / Sự kiện / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Phân biệt giữa A FEW và FEW

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Phân biệt giữa A FEW và FEW

Few, a few
A few có nghĩa nhiều hơn few.
Chúng ta sử dụng a few và few + danh từ đếm được số nhiều few people, few books, few letters
a few people, a few books, a few letters
A few  có tính khẳng định Fortunately, our financial situation is good: we still have a few good customers.
Few có tính phủ định, nó cón có nghĩa là hầu như không. I’m very sad: I have few good friends.
I’m very sad: I have very few good friends. 
(Both these sentences mean ‘I don’t have many good friends – I would like to have more’.)
Các dạng so sánh của A few và few như sau few ⇒ fewer ⇒ the fewest
a few ⇒ more ⇒ the most

 

Little, a little
A little có nghĩa nhiều hơn  little.
Chúng ta sử dụng a little và little + danh từ không đếm được a little time, a little food, a little money, little time, little food, little money
A little có tính khẳng định, có nghĩa là có một chút, đủ để làm gì I can help you: I speak a little English.
Little có tính phủ định, có nghĩa là rất ít, không đủ để. Chúng ta cũng có thể nói là very little. I can’t help you. I speak little English. 
I can’t help you. I speak very little English.Both these sentences mean ‘My English isn’t good; I would like to speak English better’.
Các dạng so sánh của A little and little như sau little less the least
a little more the most

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1.Chọn câu đúng:

A.He tells me he doesn’t have many money.

B.The waiter gave my son an ice cream for free.

C.Do you have any idea why she cries?

D.A coffee is my favourite drink.

2._____ students were chose to make a speech.

A.a few

B.a little

3.I think there’s still _____ lemonade in the fridge.

A.a few

B.a little

ĐÁP ÁN:

1.B, 2.A, 3.B

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print