Home / Sự kiện / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Tính từ kết thúc bằng ed và ing

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Tính từ kết thúc bằng ed và ing

Nhiều bạn than phiền với Blueup là không biết lúc nào dùng interesting, boring… lúc nào dùng interested, bored… Đó thực sự là một vấn đề hơi rắc rối đó. Để giúp bạn vượt qua vấn đề này, hôm nay Blueup xin chia sẻ với bạn về tính từ kết thúc bằng –ed và –ing.

Tính từ kết thúc bằng –ed và –ing

Những tính từ kết thúc bằng –ed (bored, interested…) và những tính từ kết thúc bằng –ing (boring, interesting…) rất dễ bị lẫn lộn với nhau.

  • Tính từ kết thúc bằng –ed

Tính từ kết thúc bằng –ed miêu tả cảm xúc – nó cho chúng ta biết người ta cảm thấy như thế nào về một cái gì đó.

I was very bored in the maths lesson. I almost fell asleep.

He was surprised to see Helen. She’d told him she was going to Australia.

Feeling tired and depressed, he went to bed.

  • Tính từ kết thúc bằng –ing

Tính từ kết thúc bằng –ing miêu tả thứ tạo ra cảm xúc – a boring lesson làm bạn cảm thấy bored.

Have you seen that film? It’s absolutely terrifying.

I could listen to him for hours. He’s one of the most interesting people I’ve ever met.

I can’t eat this! It’s disgusting! What is it?

Lưu ý: chúng ta chỉ có thể miêu tả một người là boring khi người đó làm cho người khác cảm thấy chán.

Dưới đây là một số tính từ có cả hai dạng –ed và –ing:

amused / amusing

annoyed / annoying

confused / confusing

disappointed / disappointing

excited / exciting

exhausted / exhausting

frightened / frightening

satisfied / satisfying

shocked / shocking

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1.The children quickly got _____ with staying indoors.

A.bored

B.boring

2.It is _____ that they involved children in the crime.

A.shocked

B.shocking

3.The children were _____ about opening their presents.

A.excited

B.exciting

4.We were all _____ at his stories.

A.amused

B.amusing

5.It was an _____ day at work.

A.exhausted

B.exhausting

ĐÁP ÁN:

1.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.B

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print