Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Phân biệt giữa A LOT OF và LOTS OF

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Phân biệt giữa A LOT OF và LOTS OF

NGUYÊN TẮC
A lot of và lots of  đều có nghĩa là một lượng lớn người hay vật gì

Chúng ta sử dụng a lot of hoặc lots of với cả danh từ đếm được và không đếm được

§  There was a lot of rain last week.
[rain = danh từ không đếm được]

§  There were a lot of people at the party.
[people = danh từ đếm đượcl]

§  There’s lots of food in the cupboard.
[food = danh từ không đếm được]

 

SỰ KHÁC NHAU GIỮA  A lot of  VỚI much, many
A lot of, much và many có cùng ý nghĩa nhưng cách sử dụng lại khác nhau

A lot of hầu hết được sử dụng trong những câu khẳng định.

Còn ở những câu phủ định hay câu hỏi thì lại hay sử dụng much và many:

§  He watches a lot of films.[câu khẳng định] He doesn’t watch many films. [câu phủ định] Do you watch many films?

§  He drinks a lot of coffee. .[câu khẳng định] He doesn’t drink much coffee.[câu phủ định] Do you drink much coffee?

Thỉnh thoảng chúng ta cũng sử dụng a lot of và lots of trong câu phủ định thay thế cho much và many. Thường những câu hỏi đó sẽ là những câu mà ta nghĩ câu trả lời sẽ là “YES”

§  I don’t like a lot of salt in my food.
hoặc
I don’t like much salt in my food.

§  Do you get a lot of snow here?
hoặc
Do you get much snow here?

§  Were there a lot of people at the football match?
hoặc
Were there many people at the football match?

ĐỘNG TỪ SỐ ÍT HAY SỐ NHIỀU?

Khi danh từ có thể đếm được, chúng ta sẽ sử dụng động từ số nhiều (ví dụ như are, have, etc):

  • There are a lot of cars in the world.
  • Lots of new houses were built last year.

Khi danh từ không đếm được, chúng ta sẽ sử dụng động từ số ít (ví dụ như is, has, etc):

  • There is a lot of noise.
  • There was a lot of food.

Where to use

A lot of and lots of thường được sử dụng trong những câu nói thông dụng hằng ngày và mang tính chất phổ thông, không trang trọng.

Khi viết và nói trong những trường hợp trang trọng, ta sẽ thường dùng many, much, plenty, a large number of và a large amount of.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. We have ____ oranges

A.

B.

C.

D.

2.We don’t have ____ bananas, and we don’t have ____ fruit juice.

B.

C.

D.

3. Do you have any cereal? Sure, there’s _____ in the kitchen.

A.

B.

C.

ĐÁP ÁN:

1.A, 2.A, 3.A

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print