Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi đuôi

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi đuôi

Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một dạng câu hỏi cũng khá là đơn giản – Câu hỏi đuôi (tag question). Đây cũng là dạng câu hỏi cuối cùng trong tiếng Anh đấy.

Câu hỏi đuôi (tag question)

Trong câu hỏi đuôi, người đặt câu hỏi đưa ra một mệnh đề (mệnh đề chính) nhưng không hoàn toàn chắc chắn về tính đúng/ sai của mệnh đề đó, do vậy họ dùng câu hỏi dạng này để kiểm chứng về mệnh đề đưa ra.

Câu hỏi đuôi chia làm hai thành phần tách biệt nhau bởi dấu phẩu thep quy tắc sau:

  • Sử dụng trợ động từ giống như ở mệnh đề chính để làm phần đuôi câu hỏi. Nếu không có trợ động từ thì dùng do, does, did để thay thế.

He has been working for you for ten years, hasn’t he?

You bought her a ring yesterday, didn’t you?

  • Nếu mệnh đề chính ở thể khẳng định thì phần đuôi ở thể phủ định và ngược lại.

Bradley can play guitar, can’t he?

You don’t know her name, do you?

  • Thời của động tử ở đuôi phải theo thời của động từ ở mệnh đề chính.

She will be seventeen years old on Thursday, won’t she?

You didn’t do your homework, did you?

  • Chủ ngữ của mệnh đề chính và của phần đuôi phải giống nhau. Đại từ ở phần đuôi luôn phải để ở dạng chủ ngữ (in subject form).

They are her teachers, aren’t they?

Your brother and you have the same height, don’t you?

  • Phần đuôi nếu ở dạng phủ định thì thường được rút gọn (n’t). Nếu không rút gọn thì phải theo thứ tự: auxiliary + subject + not?.

David can speak four languages, can’t he?

He saw it yesterday, did he not?

  • Động từ have có thể là động từ chính, cũng có thể là trợ động từ. Khi nó là động từ chính của mệnh đề trong tiếng Anh Mỹ (American English) thì phần đuôi phải dùng trợ động từ do, does hoặc did. Tuy nhiên, trong tiếng Anh Anh (British English) thì bạn có thể dùng chính have như một trợ động từ trong trường hợp này. Khi bạn thi TOEFL là kỳ thi kiểm tra tiếng Anh Mỹ, bạn phải chú ý để khỏi bị mất điểm.

You have three cats, haven’t you? (Tiếng Anh Anh)

You have three cats, don’t you? (Tiếng Anh Mỹ)

  • There is, there areit is là các chủ ngữ giả nên phần đuôi được ghép dùng lại there hoặc it giống như trường hợp đại từ làm chủ ngữ.

There are five continents in the world, aren’t there?

It is difficult to solve a Rubik’s cube, isn’t it?

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1.You bought a new car yesterday, _____?

A.did you

B.don’t you

C.do you

D.didn’t you

  2.Maddie and her mother will go to London next week, _____?

A.won’t she

B.won’ther

C.won’t them

D.won’t they

  3.Peter has already eaten breakfast, _____?

A.haven’t he

B.have not he

C.hasn’t he

D.has not he

      4.There is a bottle of milk in the fridge, _____?

A.isn’t there

B.isn’t it

C.isn’t they

D.isn’t its

      5._____ go to the same school, don’t they?

A.You and I

B.Mark and you

C.My brother and I

D.My brother and Joe

ĐÁP ÁN

1.D, 2.D, 3.C, 4.A, 5,D

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print