Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và Why

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và Why

Chà, có vẻ độ phức tạp của các dạng câu hỏi ngày càng tăng lên đây. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau học về nguyên tắc sử dụng và cách thành lập Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, HowWhy nha.

Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và Why

Dùng khi muốn biết nơi chốn, thời gian, lý do, cách thức của hành động.

When did Tom give you the money?

Where have you been?

Why did she slap her boyfriend?

How do they get to school everyday?

BÀI TẬP ÁP DỤNG

  1. Q: _____ did you arrive here?

          A: I arrived here yesterday.

A.What

B.When

C.How

D.How long

      2.Q: _____ is Jennifer from?

         A: She’s from Jamaica.

A.Where

B.When

C.Who

D.Why

      3.Q: _____ did Leila cry this morning?

         A: She cried because his boyfriend broke up with her.

A.Who

B.When

C.Where

D.Why

       4.Q: _____ did you get to school today?

          A: I got to school by bus.

A.How

B.Who

C.When

D.Where

      5.Q: When will your father come home?

         A: _____.

A.5 o’clock

B.My mother

C.By taxi

D.Last week

ĐÁP ÁN:

1.B, 2.A, 3.D, 4.A, 5.A

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print