Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi phức

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi phức

Hôm nay chúng ta sẽ bước qua một dạng câu hỏi khá là “khó xơi” nha. Đó là câu hỏi phức (embedded question).

Câu hỏi phức (embedded question)

Là câu hoặc câu hỏi có chứa trong nó một câu hỏi khác. Câu có hai thành phần nối với nhau bằng một từ nghi vấn (question word). Động từ ở mệnh đề thứ hai (mệnh đề nghi vấn) phải đi sau và chia theo chủ ngữ, không được đảo vị trí như ở câu hỏi độc lập.

I don’t know why she stopped being friend with me.

We haven’t decided when the event will take place.

Trong trường hợp câu hỏi phức là một câu hỏi, áp dụng công thức sau:

Do you know where Jenna lives?

Could you tell me what time it is?

Lưu ý: question word có thể là một từ, cũng có thể là một cụm từ như:

  • whose + noun
  • how many
  • how much
  • how long
  • how often
  • what time
  • what kind

I don’t know how long the meeting will take.

John asked me how often I went to the cinema.

Can you tell me how far the zoo is from my house?

I’ll tell you what kind of food I like the most.

He asked us whose hat was on his chair.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

     1.Mary asked me who _____ her vase.

A.broke

B.did she break

C.will break

D.break

    2.Do you know where Peter _____ last night?

A.did he go

B.have gone

C.goes

D.went

  3.Can you tell me _____ is talking to the teacher?

A.when

B.what

C.how far

D.who

  4.I have no idea _____ the bookstore is from the school.

A.how long

B.how often

C.how far

D.how many

  5.The professor asked us _____ notebook was on the floor.

A.where

B.who

C.whom

D.whose

ĐÁP ÁN:

1.A, 2.D, 3.D, 4.C, 5.D

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print