Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Tính từ chỉ cấp độ và không chỉ cấp độ

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Tính từ chỉ cấp độ và không chỉ cấp độ

Hôm nay Blueup xin mời bạn tìm hiểu về loại của tính từ. Trong tiếng Anh, tính từ được chia làm hai loại chính là tính từ chỉ cấp độ và tính từ không chỉ cấp độ.

Tính từ chỉ cấp độ và tính từ không chỉ cấp độ

  • Tính từ chỉ cấp độ là những tính từ như hot, cold frightened. Bạn có thể very cold hoặc a bit cold. Tính từ chỉ cấp độ có thể có những cấp độ khác nhau.

It’s hot today, isn’t it?

I’m cold. Turn up the heat.

  • Tính từ không chỉ cấp độ là những tính từ như wooden hoặc married. Bạn không thể very married hoặc a bit married. Tính từ không chỉ cấp độ không thể có những cấp độ khác nhau.

She’s married to Jim.

He’s sitting on a wooden chair.

Những tính từ như terrifying, freezing, amazing cũng là những tính từ không chỉ cấp độ. Bản thân chúng đã chứa đựng ý very trong định nghĩa của chúng – freezing có nghĩa là very cold

My hand are freezing.

It’s amazing how quickly people adapt.

Trạng từ chỉ cấp độ

Khi chúng ta sử dụng trạng từ chỉ cấp độ để bổ ngữ cho tính từ, chúng ta phải sử dụng những trạng từ khác nhau cho tính từ chỉ cấp độ và tính từ không chỉ cấp độ.

  • Với tính từ chỉ cấp độ

It’s a bit cold in here. Shall I turn the fire on?

He’s very interested in history. Why don’t you buy him a history book?

This exercise is really difficult. I don’t know any of the answers.

I’m extremely tired. I’m going to bed.

Những trạng từ như a bit, very, really, extremelyquite có thể dùng cho tất cả những tính từ chỉ cấp độ.

  • Với tính từ không chỉ cấp độ

It’s absolutely freezing in here. Shall I turn the fire on?

He’s completely fascinated by history. Why don’t you buy him a history book?

This exercise is absolutely impossible.

That film is really terrifying. Don’t go and see it on your own.

Những trạng từ như completelyabsolutely có thể dùng cho những tính từ không chỉ cấp độ.

Lưu ý: really có thể dùng cho cả tính từ chỉ cấp độ và không chỉ cấp độ.

Đọc tới đây, nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe đến vấn đề này, chắc hẳn bạn sẽ có cảm giác “bàng hoàng, ngỡ ngàng” giống như Ad: “Ôi tiếng Anh, có biết bao nhiêu cái phải nhớ, bây giờ lại thêm 1 danh sách những tính từ có và không có mức độ, lại thêm 1 danh sách trạng từ chỉ và không chỉ mức độ. Thế này thì biết bao giờ mới học hết?!”.

Các bạn đừng lo lắng, cũng đừng cố gắng học thuộc các danh sách tính từ, trạng từ trên. Người bản địa thật ra không biết đến khái niệm tính từ có hay không có mức độ mà họ vẫn sử dụng đúng trạng từ là vì 3 yếu tố: thói quen, tính hợp lý và sự cảm nhận. Vì thế chúng ta nên tập từ từ để có thói quen. Khi sử dụng một tính từ và muốn dùng một trạng từ chỉ mức độ bổ sung nghĩa, ta cảm nhận xem nếu dùng trạng từ này thì có nghĩa không, có hợp lý không.

Chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt. ^^

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1.Your trip to Alaska sounds _____ fascinating.

A.very

B.extremely

C.a bit

D.absolutely

2.It’s _____ cold today, isn’t it?

A.really

B.completely

C.totally

D.absolutely

3.Chọn câu sai:

A.This puzzle is completely difficult that no one can solve it.

B.I don’t want to watch that horror film. It is really terrifying.

C.It’s really hot in here, isn’t it?

D.It’s absolutely impossible for me to be there before eight.

4.Chọn câu đúng:

A.Joanna is extremely married to Tony.

B.This table is very wooden.

C.This task is absolutely impossible.

D.This castle is completely big.

5.The problems facing the President are _____ enormous.

A.very

B.a bit

C.quite

D.completely

ĐÁP ÁN:

1.D, 2.A, 3.A, 4.C, 5.D

 

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print